Vadyba

Vadybos krypties (S 003) Doktorantūros studijų programa vykdoma kartu su BI Norvegijos verslo mokykla (Norvegija), Aarhus universitetu (Danija) ir Tartu universitetu (Estija). Tai pirmoji Lietuvoje Vadybos krypties doktorantūra vykdoma kartu su užsienio universitetais partneriais. Studijas organizuoja ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Programa vykdoma anglų kalba.

Programą vykdo žymūs tyrėjai, kurie atlieka aukštos kokybės mokslinius tyrimus, veikia kaip ekspertai ir dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose – užtikrindami aukštą studijų kokybę pagal mokymo programą ir mokslinę stažuotę.

Doktorantūros studijų tikslas yra ugdyti tyrėjus, gebančius atlikti aukštos kokybės mokslinius tyrimus, kuriais siekiama išspręsti aktualias socialines ir verslo problemas. Doktorantūra ugdo kompetencijas ir įgūdžius, reikalingus analizuoti mokslinę literatūrą, kelti tyrimų klausimus, pasirinkti tinkamą tyrimo metodiką, atlikti empirinius tyrimus ir dalintis jais su tarptautine akademine bendruomene.

Vadybos krypties doktorantūros programa siekiama

Ugdyti tyrėjus, kurie taptų pripažintais vadybos mokslo ir verslo ekspertais tarptautinėje erdvėje, gebėtų savarankiškai atlikti pasaulinio lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus ir spręsti mokslo problemas.

Bendra informacija

Mokymosi trukmė

Nuolatinės studijos: 4 metai, Ištęstinės studijos: 6 metai, Eksternu: iki 1 metų

Mokymosi kalba

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Vadybos mokslų daktaras

Mokomieji dalykai

Disertacijų gynimas

Doktorantas gali teikti ginti disertaciją, kai:

– išlaiko visus doktoranto programoje numatytus egzaminus;

– svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip 2 straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, arba mokslinėje monografijoje;

– pristato tyrimų rezultatus ne mažiau 2 tarptautiniuose moksliniuose renginiuose (konferencijose, seminaruose);

– yra įvykdęs doktorantūros praktiką.

Lietuvoje vykdoma vienintelė tarptautinė Vadybos krypties doktorantūros programa.

Registracija

Naujausios doktorantų publikacijos

Priėmimas

 • Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
 • Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje
 • Užsienio kalbų mokėjimas.

Kandidatai privalo pateikti internetinę paraišką https://my.ism.lt

 • Prašymas studijuoti ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (pagal formą; anglų kalba).
 • Magistro arba jį atitinkančios aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomas ir jo priedas (pateikti kopijas ir parodyti originalus).
 • Notariškai patvirtintas Magistro diplomo ir priedėlio vertimo į anglų kalbą originalas (užsienyje išsilavinimą įgijusiems pretendentams).
 • Dviejų mokslininkų rekomendacijos (pagal formą; anglų kalba).
 • Gyvenimo aprašymas (CV) (anglų kalba).
 • Motyvacinis pagrindimas dėl stojimo į doktorantūrą (anglų kalba).
 • Mokslinį įdirbį patvirtinantys dokumentai (moksliniai darbai, straipsniai, kita).
 • Tyrimo projektas, parengtas pagal reikalavimus (pagal formą; anglų kalba; pateikiamos popierinė ir elektroninė (Word dokumentas siunčiamas el. paštu ) versijos).
 • TOEFL (nuo 70 IBT) arba IELTS academic (nuo 6.0.) anglų kalbos testų rezultatai (galiojimo laikas – 2 metai). Jei stojantysis neturi vieno iš šių, testas organizuojamas ISM.
 • Skaitmeninė asmens nuotrauka (3×4 cm).
 • Asmens paso duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (originalai parodomi).
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
 • Apmokėtas stojamosios studijų įmokos ir anglų kalbos testo (jeigu laikomas ISM) kvitas.

RESEARCH AREAS RESEARCH TOPICS POTENTIAL SUPERVISORS
 Marketing and Consumer Behavior   Urban environments and consumer behavior  Prof. dr.Yannick Joye
 Decreasing materialism  Prof. dr. Yannick Joye
Internationalization and Innovations  Internationalization and Innovations  Prof. dr. Valdonė Darškuvienė
 International HRM  Prof. dr. Rūta Kazlauskaitė
 Automation, training and job polarization throughout Europe  Prof. dr. Maik Huettinger & Assoc. Prof. dr. Jonathan Boyd
 Consumer attitudes and decision making    

Consumer Attitudes: Advancing the Knowledge

 

Prof. dr. Justina Gineikienė

 Organizational Behavior & Human Resource Management  Learning and unlearning leadership  Prof.dr. Raimonda Alonderienė
 Work environment, employee wellbeing and performance  Prof. dr. Rūta Kazlauskaitė
 Contemporary work-life balance: the perspective of older (female) employees  Prof. dr. Rūta Kazlauskaitė
 Innovations in Organizational Behavior & Human Resource Management

 

 Human resourse management  in the context of emerging technologies  Prof.dr. Ilona Bučiūnienė 
 Sustainable Human Resources and Diversity Management  Sustainable human resource management and value creation  Prof. dr. Ilona Bučiūnienė
 Sustainable employment of persons with disability  Prof. dr. Ilona Bučiūnienė
 Sustainable and healthy consumption  Novel approaches to foster sustainable and healthy consumption  Prof. dr. Justina Gineikienė
 International markets and consumers  International Consumer Behavior Prof. dr. Justina Gineikienė
 Finance and Corporate Governance  Finance and Corporate Governance  Prof. dr. Valdonė Darškuvienė

 

 • Doktorantūros studijų informacinė diena: 2020 04 09
 • Seminaras: Kaip rašyti tyrimo pasiūlymą: 2020 05 07
 • Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas: 2020 07 20 – 2020 08 17
 • Anglų k. testas (jei reikalinga): 2020 08 18
 • Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis): 2020 08 25 – 2020 08 26
 • Konkurso rezultatų paskelbimas: 2020 08 27
 • Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas: 2020 09 07

 • Stojamoji studijų įmoka yra 100 €, anglų kalbos testo kaina yra 30 €. Stojamoji studijų įmoka ir įmoka už anglų kalbos testą sumokama pagal ISM Mokėjimų už universiteto paslaugas tvarką, pildant nustatytos formos mokesčio kvitą.

Stojamosios studijų įmokos mokėjimo duomenys:

Įmokos kodas: 190 Studijų kodas: 140 Mokėtojo kodas: 11999998

Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Adresas: Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas / PVM kodas.: 111963319 / LT119633113

Bankas: Luminor Bank AS

Sąskaitos Nr.: LT574010049500436891

SWIFT: AGBLLT2X

Suma:

 • 100 € (jei mokama tik stojamoji studijų įmoka)
 • 130 € (jei mokamos stojamoji studijų ir anglų kalbos testo įmokos)

 • 5323 EUR (nuolatinės studijos, 4 metai);
 • 3548,5 EUR (ištęstinės studijos, iki 6 metų).

Stipendijos

Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (722 EUR/mėn.) išmokėti. 2020 m. yra numatytos stipendijos: Vadybos ir Ekonomikos doktorantūros programų doktorantams. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.

* Sprendimas dėl stipendijų skyrimo priimamas konkursinės komisijos posėdžio metu, įvertinus kandidato konkursinio balo rezultatus.

Valstybės studijų stipendija

Stojantieji į ISM doktorantūros studijų programas asmenys gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija. 2016 metais 33 aukščiausią konkursinį balą gavę studentai gavo 40% stipendiją, skirtą studijų mokesčiui padengti.

Nuolaidos ISM bakalauro studijų absolventams

ISM bakalauro laipsnį įgijusiems asmenims suteikiama 30 % nuolaida mokesčiui už studijas padengti. Stipendija automatiškai pratęsiama kiekvieną semestrą, jei studentas išlaiko visų dalykų egzaminus ir neturi nuobaudų, kaip apibrėžta Antrosios pakopos studijų nuostatuose.

Tikslinė nuolatinių Vadybos krypties doktorantūros studijų stipendija

Skiriama tyrimui – Organizaciniai veiksniai, lemiantys ilgalaikę neįgalių darbuotojų integraciją darbo rinkoje: socialinio verslo ir atviros darbo rinkos įmonių palyginimas.

Doktorantūros komitetas

Doktorantūros komitetas: tvirtina disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso bei priėmimo į doktorantūrą atviro konkurso sąlygas ir tvarką; vykdo disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atranką; vykdo priėmimą į doktorantūrą; svarsto ir teikia tvirtinti doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų kandidatūras; tarpininkauja, kad būtų paskirti konsultantai; svarsto prašymus dėl mokslinio vadovo ar konsultanto keitimo; tvirtina Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijų programą ir jos pakeitimus, doktorantų darbo planus, egzaminų komisijas; teikia išvadas dėl doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo planų ir jų vykdymo; doktoranto darbo plano terminų atidėjimo; vykdo doktorantų atestaciją; užtikrina mokslo doktorantūros sėkmingą eigą ir rūpinasi jos lygio kėlimu; įvertina parengtas daktaro disertacijas; sudaro gynimo tarybas.

Programoje dėsto pripažinti pasaulyje mokslininkai iš partnerių ir kitų universitetų. Doktorantai privalo dalyvauti bent dviejose tarptautinėse mokslinėse konferencijose, bent vieną doktorantūros studijų dalyką išklausyti užsienyje. Būsimieji daktarai specializacijos dalykus gali studijuoti tiek programą organizuojančiuose universitetuose, tiek kituose pripažintuose užsienio universitetuose.

Doktorantūros komitetą, atsakingą už studijų kokybę, sudaro mokslininkai iš partnerių universitetų:

 1. Prof., dr. Ilona Bučiūnienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas / komiteto pirmininkė
 2. Prof., dr. Viltė Auruškevičienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 3. Prof., dr. Valdonė Darškuvienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 4. Prof., dr. Mogens Dilling-Hansen – Aarhus University (Danija)
 5. Prof., dr. Rūta Kazlauskaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 6. Prof., dr. Ralf Müller – BI Norwegian Business School (Norvegija)
 7. Prof., dr. Rutger van Oest – BI Norwegian Business School (Norvegija)
 8. Prof., dr. Maaja Vadi – University of Tartu (Estija)
 9. Prof., dr. Bernadeta Goštautaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas