Vadyba

Vadybos krypties (S 003) Doktorantūros studijų programa vykdoma kartu su BI Norvegijos verslo mokykla (Norvegija), Aarhus universitetu (Danija) ir Tartu universitetu (Estija). Tai pirmoji Lietuvoje Vadybos krypties doktorantūra vykdoma kartu su užsienio universitetais partneriais. Studijas organizuoja ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Programa vykdoma anglų kalba.

Programą vykdo žymūs tyrėjai, kurie atlieka aukštos kokybės mokslinius tyrimus, veikia kaip ekspertai ir dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose – užtikrindami aukštą studijų kokybę pagal mokymo programą ir mokslinę stažuotę.

Doktorantūros studijų tikslas yra ugdyti tyrėjus, gebančius atlikti aukštos kokybės mokslinius tyrimus, kuriais siekiama išspręsti aktualias socialines ir verslo problemas. Doktorantūra ugdo kompetencijas ir įgūdžius, reikalingus analizuoti mokslinę literatūrą, kelti tyrimų klausimus, pasirinkti tinkamą tyrimo metodiką, atlikti empirinius tyrimus ir dalintis jais su tarptautine akademine bendruomene.

Vadybos krypties doktorantūros programa siekiama

Ugdyti tyrėjus, kurie taptų pripažintais vadybos mokslo ir verslo ekspertais tarptautinėje erdvėje, gebėtų savarankiškai atlikti pasaulinio lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus ir spręsti mokslo problemas.

Bendra informacija

Mokymosi trukmė

Nuolatinės studijos: 4 metai, Ištęstinės studijos: 6 metai, Eksternu: iki 1 metų

Mokymosi kalba

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Vadybos mokslų daktaras

Mokomieji dalykai

Disertacijų gynimas

Doktorantas gali teikti ginti disertaciją, kai:

– išlaiko visus doktoranto programoje numatytus egzaminus;

– svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip 2 straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, arba mokslinėje monografijoje;

– pristato tyrimų rezultatus ne mažiau 2 tarptautiniuose moksliniuose renginiuose (konferencijose, seminaruose).

Lietuvoje vykdoma vienintelė tarptautinė Vadybos krypties doktorantūros programa.

Registracija

Naujausios doktorantų publikacijos

Priėmimas

 • Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
 • Užsienio kalbų mokėjimas.

Kandidatai privalo pateikti internetinę paraišką https://my.ism.lt

 • Prašymas studijuoti ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (pagal formą; anglų kalba).
 • Magistro arba jį atitinkančios aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomas ir jo priedas (pateikti kopijas ir parodyti originalus).
 • Notariškai patvirtintas Magistro diplomo ir priedėlio vertimo į anglų kalbą originalas (užsienyje išsilavinimą įgijusiems pretendentams)(Užsienio kvalifikacijų pripažinimas).
 • Dviejų mokslininkų rekomendacijos (pagal formą; anglų kalba).
 • Gyvenimo aprašymas (CV) (anglų kalba).
 • Motyvacinis pagrindimas dėl stojimo į doktorantūrą (anglų kalba).
 • Tyrimo projektas, parengtas pagal reikalavimus (pagal formą; anglų kalba; pateikiamos popierinė ir elektroninė (Word dokumentas siunčiamas el. paštu ) versijos).
 • TOEFL (nuo 70 IBT) arba IELTS academic (nuo 6.0.) anglų kalbos testų rezultatai (galiojimo laikas – 2 metai). Jei stojantysis neturi vieno iš šių, testas organizuojamas ISM.
 • Skaitmeninė asmens nuotrauka (3×4 cm).
 • Asmens paso duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (originalai parodomi).
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
 • Apmokėtas stojamosios studijų įmokos ir anglų kalbos testo (jeigu laikomas ISM) kvitas.

 

 • Stojamoji studijų įmoka yra 150 €, anglų kalbos testo kaina yra 50 €. Stojamoji studijų įmoka ir įmoka už anglų kalbos testą sumokama pagal ISM Mokėjimų už universiteto paslaugas tvarką, pildant nustatytos formos mokesčio kvitą.

Stojamosios studijų įmokos mokėjimo duomenys:

Įmokos kodas: 190 Studijų kodas: 140 Mokėtojo kodas: 11999998

Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Adresas: Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas / PVM kodas.: 111963319 / LT119633113

Bankas: Luminor Bank AS

Sąskaitos Nr.: LT574010049500436891

SWIFT: AGBLLT2X

Suma:

 • 150 € (jei mokama tik stojamoji studijų įmoka)
 • 200 € (jei mokamos stojamoji studijų ir anglų kalbos testo įmokos)

 • 5523 EUR (nuolatinės studijos, 4 metai);
 • 3682 EUR (ištęstinės studijos, iki 6 metų).

*Semestro kaina

Stipendijos

Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (pirmųjų metų doktorantams – 798 EUR/mėn.; antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 924 EUR/mėn.) išmokėti.

* Sprendimas dėl stipendijų skyrimo priimamas konkursinės komisijos posėdžio metu, įvertinus kandidato konkursinio balo rezultatus.

Valstybės studijų stipendija nuolatinėms studijoms

Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (pirmųjų metų doktorantams – 798 EUR/mėn.; antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 924 EUR/mėn.) išmokėti. Sprendimas dėl stipendijų skyrimo priimamas konkursinės komisijos posėdžio metu, įvertinus kandidato konkursinio balo rezultatus.

ISM studijų nuolaidos

Doktorantūros studijų studentams, kurie yra ISM bakalauro, Tarptautinės magistrantūros arba Vadovų magistrantūros studijų absolventai yra suteikiama ISM absolvento studijų nuolaida. Nuolaidos dydis yra 30 % mokamos viso studijų laikotarpio studijų kainos.

Taip pat nuolaida teikiama aukštą konkursinį balą priėmimo metu gavusiems doktorantams.

Doktorantūros komitetas

Doktorantūros komitetas: tvirtina disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso bei priėmimo į doktorantūrą atviro konkurso sąlygas ir tvarką; vykdo disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atranką; vykdo priėmimą į doktorantūrą; svarsto ir teikia tvirtinti doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų kandidatūras; tarpininkauja, kad būtų paskirti konsultantai; svarsto prašymus dėl mokslinio vadovo ar konsultanto keitimo; tvirtina Vadybos mokslo krypties doktorantūros studijų programą ir jos pakeitimus, doktorantų darbo planus, egzaminų komisijas; teikia išvadas dėl doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo planų ir jų vykdymo; doktoranto darbo plano terminų atidėjimo; vykdo doktorantų atestaciją; užtikrina mokslo doktorantūros sėkmingą eigą ir rūpinasi jos lygio kėlimu; įvertina parengtas daktaro disertacijas; sudaro gynimo tarybas.

Programoje dėsto pripažinti pasaulyje mokslininkai iš partnerių ir kitų universitetų. Doktorantai privalo dalyvauti bent dviejose tarptautinėse mokslinėse konferencijose, bent vieną doktorantūros studijų dalyką išklausyti užsienyje. Būsimieji daktarai specializacijos dalykus gali studijuoti tiek programą organizuojančiuose universitetuose, tiek kituose pripažintuose užsienio universitetuose.

Doktorantūros komitetą, atsakingą už studijų kokybę, sudaro mokslininkai iš partnerių universitetų:

 1. Prof., dr. Ilona Bučiūnienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas / komiteto pirmininkė
 2. Prof., dr. Viltė Auruškevičienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 3. Prof., dr. Valdonė Darškuvienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 4. Prof., dr. Mogens Dilling-Hansen – Aarhus University (Danija)
 5. Prof., dr. Rūta Kazlauskaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 6. Prof., dr. Ralf Müller – BI Norwegian Business School (Norvegija)
 7. Prof., dr. Rutger van Oest – BI Norwegian Business School (Norvegija)
 8. Prof., dr. Maaja Vadi – University of Tartu (Estija)
 9. Prof., dr. Bernadeta Goštautaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas