Akademinė etika

Apie akademinę etiką

SM Vadybos ir ekonomikos universitetas labai rimtai žiūri į akademinę etiką ir siekia ugdyti ISM bendruomenę (studentus ir universiteto darbuotojus) bei palaikyti aukštus etikos standartus bei sąžiningumą bendruomenėje. Šiems tikslams įgyvendinti ISM universitete veikia du komitetai, kurie prižiūri skirtingus akademinės etikos aspektus: Etikos komitetas, kuris prižiūri bendrąją ir akademinę etiką; ir Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas, kuris prižiūri mokslinių tyrimų etiką.

Susidūrus su galimu etikos pažeidimu, apie jį pranešti galite naudodami šias formas:

Etikos komisija

Etikos nuostatos ir reikalavimai

ISM bendruomenės nariai įsipareigoja:

 • Laikytis ISM universiteto etikos kodekso
 • Gerbti visus ISM bendruomenės narius
 • Propaguoti akademinio sąžiningumo standartus
 • Užtikrinti ISM Universiteto ir suinteresuotųjų šalių konfidencialios informacijos saugumą
 • Nenaudoti ryšių su Universitetu tokiu būdu, kuris galėtų pakenkti Universiteto reputacijai
 • Vengti privačių ir ISM universiteto interesų konflikto
 • Netoleruoti sukčiavimo, korupcijos, ISM intelektinės nuosavybės pažeidimų ir kitų etikos pažeidimų
 • Prisidėti prie nuolatinio tobulėjimo proceso, pasitelkiant konstruktyvią kritiką ir asmeniškai įsitraukiant

Etikos komisija (EK) prižiūri, kad ISM bendruomenės nariai laikytųsi akademinio sąžiningumo ir etikos normų.

Darbo reglamentas numato Etikos komiteto funkcijas, veiklos principus ir tvarką.

Etikos kodeksas apibrėžia etikos normas ir principus bei etišką elgesį, kurio tikimasi iš ISM bendruomenės narių ir kuriuos privalu žinoti bei jų laikytis. Šios normos ir principai taikomi vykdant veiklą ISM universitete ir renginiuose, kur yra atstovaujama universiteto bendruomenė.

Informacija apie etikos reikalavimus studentams

Žemiau pateikiame keletą esminių akcentų, susijusių su etikos reikalavimais studentams. Išsamią informaciją apie etišką elgesį universitete, etinių nusižengimų pavyzdžius, drausmines nuobaudas už etikos pažeidimus ir apeliacijos procesą studentams rasite šiame dokumente.

Plagijavimo apibrėžimas

ISM Vadybos ir ekonomikos universitete plagijavimo sąvoka remiasi Oksfordo universiteto parengtu Akademinės etikos gerosios praktikos vadovu:

„Plagiatas – tai kažkieno darbų ar idėjų pateikimas kaip savo, su jų sutikimu arba be jo, įtraukiant tai į savo darbą be visiško pripažinimo. Šis apibrėžimas taikomas visai publikuotai ir neskelbtai rankraštinei, spausdintai ar elektroninei medžiagai. Plagiatas gali būti tyčinis, neapgalvotas arba netyčinis.

Plagiato rūšys

Yra įvairių plagiato rūšių, pavyzdžiui:

 

 • vartodami pažodines citatas ar perfrazuotas kitų autorių mintis, aiškiai nenurodomas tikrasis autorius ir šaltinis iš kurio pasiskolintos šios mintys;
 • naudojamas netinkamas citavimo ir nuorodų į originalius šaltinius pateikimo formatas;
 • naudojantis kitų studentų pagalba, agentūrų paslaugomis ar kitų asmenų sukurta medžiaga nenurodomas tikrasis jų autorius;
 • tas pats darbas (visas ar jo dalis) pateikiamas ir gauna įvertinimą kelis kartus tame pačiame ar skirtinguose mokomuosiuose dalykuose.

Kaip išvengti plagijavimo?

ISM Vadybos ir ekonomikos universitete reikalaujama, kad studentai laikytųsi APA stiliaus. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje Academic writing – APA Style puslapyje.

Turnitin

Turnitin yra internetinė plagiato aptikimo sistema, kuria ISM universitetas naudojasi norėdamas patikrinti ar studentų pateiktuose rašto darbuose nėra plagiato. Dauguma jūsų rašto darbų bus patikrinti su Turnitin, kuri parengia ataskaitą, vadinamą „sutapties ataskaita“, leidžiančią dėstytojui nustatyti, kiek jūsų darbas yra panašus į kitų autorių darbus: studentų rašto darbus; straipsnių, knygų, ar kitų publikacijų turinį; kitus internete prieinamus šaltinius.

 

Daugiau informacijos apie Turnitin ir sutapties ataskaitas (angl., similarity reports) rasite Turnitin svetainėje

Savarankiško žinių patikrinimo testai

Savo žinias apie plagiatą galite įsivertinti, naudodamiesi internetiniu Turnitin testu anglų kalba:  Turnitin Plagiarism Quiz

Savo žinias apie APA stilių galite įvertinti naudodamiesi šiuo klausimynu (taip pat anglų kalba):  APA Style; 7th Edition, Test Your APA Style Knowledge Quiz

Nusirašinėjimas

Remiantis leidiniu „The Complete University Guide“, nusirašinėjimas yra sąmoningas ir nesąžiningas veiksmas atsiskaitymo metu.

Nusirašinėjimo pavyzdžiai:

 • kito studento egzamino darbo kopijavimą;
 • bendravimą su kitais studentais egzamino metu;
 • egzamino užduočių kopijų ėmimą ar gavimą be dėstytojo leidimo;
 • užrašų, „paruoštukų“ ar bet kokių kitų testo ar egzamino metu naudoti netinkamų informacijos priemonių naudojimą;
 • akademinio darbo pateikimas arba atsiskaitymo laikymas už kitą studentą arba naudojimasis tokia paslauga.

Drausminės priemonės

Jei pranešama, kad studentas galimai padarė etikos pažeidimą, atvejis svarstomas Etikos komitete. Nustačius pažeidimą, komitetas gali studentui skirti įspėjimą, nuobaudą arba rekomenduoti pašalinti studentą iš Universiteto.

Drausminių nuobaudų pavyzdžiai:

 • reikalavimas atlikti akademinio sąžiningumo žinių patikrinimo testą;
 • reikalavimas atlikti papildomą užduotį, perrašyti užduotį ar perlaikyti egzaminą;
 • prastesnis atliktos užduoties, egzamino ar darbo įvertinimas;
 • prastesnis dalyko įvertinimas;
 • neišlaikytas kursas;
 • teisės netekimas vieną ar daugiau semestrų pasinaudoti Erasmus+ teikiamomis galimybėmis;
 • atsisakymas skirti ISM stipendiją arba jos atšaukimas;
 • bakalauro, magistro ar daktaro darbo pateikimo ir (arba) gynimo atidėjimas arba uždraudimas jį ginti vieną ar daugiau semestrų.

 

 

Jei pažeidimą padaro mainų programos studentas, apie susiklosčiusią pažeidimą informuojamas siunčiantysis universitetas.

Etikos reikalavimai dėstytojams

Informacija apie dėstytojams keliamus etikos reikalavimus

Mokymas ir mokymasis yra pagrindinė ISM universiteto ir jo akademinės bendruomenės veikla.

Universiteto dėstytojai – bet kuris universiteto darbuotojas ar kitu sutartiniu pagrindu samdomas asmuo, dalyvaujantis mokant ar vertinant ISM studentų pasiekimus. Visi jie privalo elgtis etiškai ir sąžiningai.

Lektorių etinė atsakomybė:

 • skatinti dėstytojų ir studentų idėjų raiškos laisvę bei mainus;
 • sąžiningai ir skaidriai vertinti studentų žinias ir įgūdžius;
 • neišnaudoti studentų savo asmeninei naudai gauti ir nenaudoti studentų darbų be tinkamos nuorodos į autorystę;
 • nedalyvauti patyčiose;
 • stengtis elgtis nešališkai ir nediskriminuoti;
 • saugoti studentų asmeninius ir konfidencialius duomenis.

Dėstytojai turi pranešti apie plagijavimą, sukčiavimą ar kitus etikos pažeidimus jų dėstomuose kursuose. Dėstytojai neatsako už savo studentų akademinius nusižengimus.

Etikos pažeidimus svarsto Etikos komitetas, kuris nustato, ar darbuotojas padarė etikos pažeidimą, ir, nustačius pažeidimą, skiria įspėjimą ir (arba) papeikimą.

Norėdami susipažinti su visai akademinės etikos reikalavimais dėstytojams, skaitykite šį dokumentą: II priedas. Akademinės etikos reikalavimai dėstytojams

Etikos komiteto struktūra ir kontaktai

ISM bendruomenės nariai privalo informuoti Etikos komitetą apie Etikos kodekso pažeidimus. Pranešimai laikomi konfidencialia informacija. Pranešėjai taip pat turi teisę likti anonimiški (t. y. prašyti pranešėjo apsaugos statuso). Kreipkitės ir tuomet, jei turite klausimų dėl akademinės etikos normų.

Kreipkitės į mus el. paštu etika@ism.lt arba naudodami internetinę pranešimo formą.

Jei norite pateikti apeliaciją dėl jau priimto sprendimo, pirmiausia susipažinkite su apeliacijos procesu: studentams (žr. III skyrių) ir dėstytojams (žr. III skyrių).

Etikos komiteto narių veikla yra savanoriška, juos renka ISM bendruomenė. Dabartiniai komiteto nariai:

 • Laurynas Puidokas (Pirmininkas, administracijos atstovas)
 • Prof. dr. Virginija Poškutė (akademinio personalo atstovė)
 • Jolita Butkienė (akademinio personalo atstovas)
 • Lilija Vilkancienė (akademinio personalo atstovas)
 • Kira Yugova (studentų atstovas)
 • Jarl Aleksandr Branting (studentų atstovas)
 • Lina Česonytė (administracijos atstovė)

Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas (AMTEK)

Atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto (AMTEK) tikslas –  vertinti ir tvirtinti ISM Universiteto bendruomenės narių planuojamų vykdyti mokslinių tyrimų atitiktį etikos reikalavimams. 

AMTEK vertina tyrimus, į kuriuos įtraukiami žmonės, kuriuose renkami asmens duomenys ir/ar nagrinėjami aplinkos apsaugos klausimai.  

AMTEK siekia užtikrinti, kad ISM bendruomenės narių atliekami moksliniai tyrimai užtikrintų: 

 • pagarbą moksliniuose tyrimuose dalyvaujančių asmenų orumui, gerovei ir teisėms bei sumažinti dalyvavimo tyrime keliamą žalos riziką tyrimo dalyviams; 
 • atviro mokslo praktikų, kiek tai įmanoma, bei (asmens) duomenų valdymo reikalavimų laikymąsi; 
 • mokslinių tyrimų etikos vertybių bei principų laikymąsi.  

Detalesnė informacija pateikta AMTEK nuostatuose.

Paraiškos forma, pateikiama norint gauti tyrimo atitikties etikai patvirtinimą, ir su jos pildymu bei pateikimu susijusi informacija yra patalpinta e-mokymo platformoje. 

Dabartiniai komisijos nariai:

 • Dr. Pijus Krūminas (pirmininkas)
 • Dr. Rūta Kazlauskaitė
 • Dr. Irina Liubertė
 • Dr. Aras Žirgulis
 • Dr. Valdonė Darškuvienė
 • Lina Česonytė