Privatumo politika

Apie ISM privatumo politiką

UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, juridinio asmens kodas: 111963319, buveinės adresas: Gedimino pr. 7, Vilnius, Lietuva (toliau – Universitetas), gerbia kiekvieno asmens privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydamas asmens duomenis, be kita ko, vadovaujasi šiomis Privatumo politikos (toliau – Politika) taisyklėmis ir supažindina su jomis savo interneto svetainės www.ism.lt lankytojus.

Bendrosios nuostatos

Ši Politika reglamentuoja Universiteto kaip duomenų valdytojo atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.Universitetas vykdo veiklą, kuri apima visų pakopų akredituotų studijų programų vykdymą, vadovų magistrantūros mokymus, tyrimų atlikimą mokslui ir verslui, mainų programų vykdymą, bibliotekos paslaugų teikimą bei kitų švietimo paslaugų teikimą. Šių paslaugų teikimo tikslais Universitetas tvarko asmens duomenis, be kita ko, vadovaudamasis Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir principais.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Universitetas tvarko asmens duomenis vadovaudamasis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Universiteto teikiamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia duomenų subjektas, kai naudojasi Universiteto paslaugomis, lankosi ir (ar) registruojasi interneto svetainėje.Universitetas, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie Universiteto darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Duomenys tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Universitetui taikoma teisinė prievolė; (iv) kai tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Universiteto ar trečiosios šalies teisėtų interesų (žr. Reglamento 6 str. 1 d., http://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm).Tvarkydamas ir saugodamas asmens duomenis, Universitetas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Universiteto tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Universiteto darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Universitetui suteikti.Universitetui pateikdamas asmens duomenis, duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Universitetą. Universitetas nebus atsakingas už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (pvz., esamų ir (ar) būsimų studentų, partnerių, juridinių asmenų atstovų), kuris juos pateikia naudodamasis Universiteto teikiamomis paslaugomis ar lankydamasis interneto svetainėje. Nors asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų Universitetui, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti jam suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Universitetas tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

 • Teikiant interneto svetainėje nurodytas paslaugas;
 • Sutartinių santykių administravimo bei vykdymo tikslais, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su studentais, rėmėjais, užsakovais, tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas bei bendradarbiaujant;
 • Studijų vykdymo, tobulinimo ir apskaitos vykdymo;
 • Mokslinių tyrimų vykdymo;
 • Universiteto darbuotojų, paslaugų teikėjų ir studijuojančiųjų duomenų bazių naudojimo;
 • Administruojant mokėjimus ir skolas;
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Vidaus administravimo tikslais.

Asmens duomenų tvarkymas švietimo paslaugų teikimo tikslu

Kai fizinis asmuo (duomenų subjektas) naudojasi Universiteto teikiamomis švietimo ir (ar) kitomis paslaugomis, Universitetas tvarko asmens duomenis duomenų subjektui juos pateikiant Universitetui tiesiogiai arba per trečiuosius asmenis. Universitetas įsipareigoja duomenų subjektų asmens duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti arba kai to reikalauja teisės aktai. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra niekam perduodami. Asmens duomenis trečiosioms šalims Universitetas perduoda duomenų teikimo susitarimo pagrindu, griežtai laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tiesioginės rinkodaros tikslais Universitetas gali tvarkyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pareigas, klasę, kursą, miestą. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas pasirašius sutartį su Universitetu, užsisakant svetainėje naujienlaiškį arba pildant anketas ir pažymint atitinkamą sutikimo laukelį. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykiu su Universitetu sąlyga ir nedaro jokios įtakos asmens santykiams su Universitetu.Universitetas gali siųsti reklaminio ar informacinio pobūdžio pranešimus, jei asmuo davė sutikimą Universitetui naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems ar buvusiems Universiteto studentams ir klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, kai jiems yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.Tiesioginės rinkodaros tikslais Universitetas gali siųsti pranešimus elektroniniu paštu ir (ar) telefonu. El. paštu, su tikslu gauti karjeros testo rezultatus, pakviesti į organizuojamus renginius, informuoti apie studijas ir universiteto naujienas. Telefonu, tais atvejais, kai yra siekiama suteikti individualią informaciją, kurios ISM negali suteikti el. paštu, t.y. pakviesti ir suderinti tinkamą laiką asmeninei studijų/karjeros konsultacijai, suteikti informaciją apie studijas. Duomenų saugojimo terminas tiesioginės rinkodaros tikslu – tol, kol galioja sutikimas, bet neilgiau nei 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.Sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros asmuo gali bet kuriuo metu atšaukti, informuodamas apie tai el. pašto adresu: ism@ism-dev.mutablefuture.lt ar kitaip susisiekdamas su Universitetu.

Asmens duomenų teikimas

Universitetas įsipareigoja laikytis konfidencialumo tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.Be to, Universitetas gali leisti asmens duomenis tvarkyti savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Universitetui IT, buhalterinės apskaitos, skolų išieškojimo ar kitas paslaugas, būtinas Universiteto veiklai, ir tvarko asmens duomenis Universiteto vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Universiteto nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti paslaugų sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Universitetas pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.Universitetas taip pat gali teikti duomenų subjektų asmens duomenis atsakydamas į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai įvykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Universiteto surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (ar) Universiteto informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.Nors asmuo gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Universiteto paslaugų, tačiau Universitetas ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo ir ieškinio senaties terminai.Universitetas siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektas, be kita ko, turi šias teises:

 • Gauti informaciją apie Universiteto tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 • Kreiptis į Universitetą su prašymu pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavęs Universitetas patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Universitetui labai svarbu, kad jo tvarkomi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
 • Kreiptis į Universitetą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Jeigu duomenų subjektui kelia susirūpinimą Universiteto veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų, jis gali kreiptis į Universitetą ir gauti nemokamą pagalbą.

Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto teises, gali įgyvendinti kreipdamasis į Universitetą el. paštu dpo@ism-dev.mutablefuture.ltNepavykus išspręsti klausimo su Universitetu, asmuo turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi Universiteto interneto svetainėje, Universitetas gali joje naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Universiteto svetainėje bei daugiau sužinoti apie Universiteto svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Universiteto teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Universitetas slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Universitetas atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių.

Techninė informacija apie www.ism.lt ir socialinių tinklų paskyrose naudojamus slapukus

Būtini slapukaiSvetainei būtini slapukai yra šie: Drupal, AdForm, Google Analytics. Šie slapukai leidžia lankytojui naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių/apsaugotų svetainės sričių, tad be jų prisijungimas yra neleidžiamas. Šie slapukai apie lankytojus nerenka informacijos, kuri galėtų būti panaudota rinkodarai arba atsiminti, kur lankytojas lankėsi svetainėje. Be šių slapukų mes negalėtume suteikti paslaugų, kurios leidžia mūsų svetainei tinkamai veikti. Šios kategorijos slapukų išjungti negalima.Funkciniai slapukaiFunkciniai slapukai: Drupal suteikia galimybę pagerinti svetainės funkcionalumą. Pavyzdžiui, prisiminti lankytojo pasirinktus nustatymus, tokius kaip pageidaujama kalba, spalvos, šrifto dydis, prisijungimo duomenys ir kiti nustatymai. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie informuoja mūsų puslapiuose apie savo paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos svetainės funkcijos negalės tinkamai veikti.Veiklos (analitiniai) slapukaiŠie slapukai: Google Analytics, Youtube, LinkedIn renka informaciją apie tai, kaip lankytojas naudojasi mūsų svetaine arba mūsų socialinių tinklų paskyromis. Tačiau šie slapukai nerenka asmens tapatybę atskleidžiančių duomenų. Jie naudojami tik mūsų svetainės ir socialinių tinklalapių paskyrų veiklai gerinti.Tiksliniai arba reklaminiai slapukaiŠie slapukai: AdClick, AdScale, AdTarget.me, AppNexus, bidswitch.net, Facebook Pixel, Youtube, Ibillboard, LinkedIn naudojami siekiant lankytojui pateikti reklaminius skelbimus, kurie galėtų lankytojui būti aktualūs ir atitiktų jo interesus, t. y. jie nukreipti tiksliniam rinkodaros orientavimui. Jie taip pat naudojami siekiant sumažinti reklaminių skelbimų pateikimo kiekį ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą. Taip pat šie slapukai naudojami susiejimui su socialiniais tinklais, pavyzdžiui, Facebook, LinkedIn, jeigu lankytojas tose svetainėse sutiko naudoti jų slapukus, pavyzdžiui, paspaudęs Patinka ir (ar) Dalintis Facebook, Youtube ar LinkedIn socialinių tinklų paskyrose.Baigiamosios nuostatosUniversitetas pasilieka teisę keisti šią Politiką, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis. Šiai Politikai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.Linkime malonaus naršymo mūsų interneto svetainėje!