Kokybė

Apie kokybę ISM

Kokybės politika

Lietuvos universitetų vertinimai pagal bakalauro studijų kryptis rodo, kad stipriausius ekonomikos, vadybos ir finansų specialistus ruošia ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Šiose studijų kryptyse ISM užima pirmą vietą reitingų lentelėje ir yra lyderis Lietuvoje! (Žurnalas “Reitingai”, 2023).

 

ISM programos EDUVERSAL reitinguose yra vertinamas keturiomis palmėmis.

 

ISM bakalauro Ekonomikos ir duomenų analitikos, Ekonomikos ir politikos bei magistrantūros Finansų ekonomikos programos vienintelės Lietuvoje yra gavusios tarptautinę FIBAA akreditaciją.

 

Universitetas įsipareigoja užtikrinti ir gerinti kokybę visose savo veiklos srityse: mokymo ir mokymosi, studijų programų, tyrimų ir paslaugų, nuosekliai taikydamas stebėsenos ir nuolatinio kokybės gerinimo procesus ir procedūras.

 

Studijų kokybės užtikrinimo ir gerinimo tikslai:

 • Išlaikyti aukštus akademinius standartus ir užtikrinti potencialius ir esamus studentus, absolventus, ir visuomenę apskritai, jog:
  • Akademiniai reikalavimai laipsniui įgyti tenkina ar viršija nacionalinius ir aktualius tarptautinius kokybės standartus, tokius kaip AACSB (Universitetinių verslo mokyklų vystymosi asociacija);
  • Programos nuolat atnaujinamos ir atitinka išorinių Universiteto dalininkų (studentų, darbdavių, akredituojančių institucijų) lūkesčius;
 • Nuolat gerinti studentų mokymosi patirtis, užtikrinti, jog studijų programose būtų taikomi naujausi ir efektyvūs mokymo ir mokymosi, vertinimo metodai, teikiama savalaikė parama, kuri įgalina išsiugdyti aktualius gebėjimus, įgūdžius, nuostatas, reikalingus sėkmingai profesinei ar akademinei karjerai.
 • Užtikrinti ir nuolat kelti Universiteto darbuotojų kompetencijas.
 • Stiprinti universiteto reputaciją, grįstą nacionalinių ir tarptautinių kokybės agentūrų Universiteto vertinimo išvadomis.

 

Kokybės užtikrinimas grindžiamas nuolatinio tobulinimo ir visų suinteresuotųjų šalių įtraukties principais:

 • Kokybės užtikrinimas ir gerinimas yra integruotas į Universiteto Strateginio Plano 2020-2025 m. pagrindines strategines kryptis, iniciatyvas, tikslus, susijusius su mokymosi, mokymo, studijų programų ir tyrimų kokybės gerinimu.
 • Kokybės užtikrinimas skatina kokybės kultūros plėtotę – Universiteto dėstytojai, tyrėjai, administracijos darbuotojai atsako už studijų ir tyrimų kokybės gerinimą; Studentai yra atsakingi už mokymosi rezultatus ir už konstruktyvų grįžtamojo ryšio teikimą.
 • Išorės socialiniai dalininkai (verslo ir kitų organizacijų atstovai, akademiniai partneriai, kokybės agentūros) įtraukiami į vidinės ir išorinės kokybės užtikrinimo procesus.
 • Kokybės užtikrinimas ir tobulinimas vykdomas pagal Planuok – Vykdyk – Tikrink – Veik ciklą.

 

Kokybės užtikrinimas ir tobulinimas vykdomas atsižvelgiant į šias rekomendacijas:

 

ISM socialiniai dalininkai dalyvauja šiuose Universiteto valdymo organuose ir komitetuose:

 • Universiteto Valdyboje;
 • Senate;
 • Universiteto komitetuose: Studijų komitete, Programų komitete, Akademinių darbuotojų vertinimo ir paaukštinimo;
 • Bakalauro ir Magistro baigiamųjų darbų gynimo komisijose;
 • Naujų programų kūrimo grupėse;
 • Studijų krypčių ir institucinio vertinimo savianalizės grupėse;

 

Kokybės gerinimo tikslams atliekamos šios apklausos bei organizuojami susitikimai:

 • Vidurio semestro Programos Direktorių – Studentų susitikimai;
 • Studentų apklausa pasibaigus studijų dalykui/semestrui;
 • Studentų apklausa akademinių metų pabaigoje;
 • Studentų apklausa grįžus iš akademinių mainų;
 • Dėstytojų apklausa apie studentų įsitraukimą į mokymo/mokymosi procesą, administracijos teikiamą dėstytojams paramos kokybę, patalpas, studijų dalyko rezultatų pasiekimą;
 • Studentų apklausa apie baigiamųjų darbų vadovavimo kokybę;
 • Absolventų apklausa apie ISM įgytas kompetencijas;
 • Absolventų apklausa apie įsidarbinamumą bei karjerą;
 • Studentų praktikos vadovų apklausa;
 • Visos kitos atskirų Universiteto padalinių atliekamos apklausos pagal poreikius.

 

ISM studentams teikiama parama:

 • ISM  Studentams teikia akademinę paramą Programų Direktoriai, Studijų dalykų/Modulių Vadovai, dėstytojai asmeninių ar/ir grupinės konsultacijų metu;
 • ISM tarptautinis skyrius teikia konsultacijos dėl akademinių mainų, dvigubo diplomo studijų galimybių;
 • Karjeros Centras konsultuoja Studentus dėl praktikos, karjeros galimybių, organizuoja CV, gyvemimo aprašymo rengimo seminarus;
 • ISM verslo partneriai ir Alumnai dalyvauja mentorystės programose;
 • ISM teikia geriausiems Studentams finansinę paramą bei nuolaidas;
 • ISM teikia studentams psichologo konsultacijas.

 

Akademinių ir administracijos darbuotojų kompetencijų plėtotei organizuojami šie renginai:

 • Žiemos ir Vasaros Akademijos;
 • „Brown bag“ sesijos;
 • Seminarai;
 • „Rašymo išvykos“;
 • Individualios dėstytojų ir tyrėjų konsultacijos;

Mokymuisi visą gyvenimą skatinti ISM turi parengtas dalinių studijų/studijų periodų, kompetencijų, įgytų savišvietos ir neformaliuoju būdu užskaitymo taisykles.

 

ISM viešai skelbia informaciją apie:

Tarptautinės akreditacijos

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas pretenduoja gauti aukščiausio lygio pasaulio verslo mokyklų tinklo (AACSB) akreditaciją, liudijančią tarptautinį verslo ir visuomenės pripažinimą.

AACSB International yra daugiau nei 1500 verslo švietimo institucijų pasaulyje vienijanti organizacija, teikianti kokybės užtikrinimo paslaugas. AACSB yra suteikę akreditacijas daugiau nei 785 pažangiausioms verslo mokykloms. Baltijos šalyse dar nėra nė vienos AACSB akredituotos verslo mokyklos.

ISM - member of AACSB

Vidinis kokybės užtikrinimas

Kokybės užtikrinimui universitete yra svarbus subsidiarumo principas, kuris reiškia, kad sprendimai dėl veiklos turi būti priimami tame lygmenyje, kuriame visų problemų ir procedūrinių klausimų sprendimas yra efektyviausiais. Tokiu būdu, kai sprendimų teisė patikima tam lygmeniui, kuriame jis efektyviausias, atsakomybė už veiklos kokybę taip pat paskirstoma visiems lygmenims:

 • Institucinis lygmuo
 • Programos lygmuo
 • Dalyko / modulio lygmuo

 

Studentų apklausos rezultatai:

Išorinis kokybės vertinimas

Institucinė akreditacija

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 2021 m. buvo akredituotas septyneriems metams.

 

Čia galite susipažinti su 2021 m. vertinimo išvadomis: ISM_akreditacija

 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 2012 m. buvo akredituotas šešeriems metams. 2018 m. akreditavimo terminas buvo pratęstas iki 2021 m., kuomet yra numatytas periodinis universiteto vertinimas bei akreditavimas.

 

Čia galite susipažinti su 2012 m. vertinimo išvadomis: Institutional-review,  bei įsakymu dėl akreditavimo: Order-on-Institutional-Accreditation

Ekonomikos, Ekonomikos ir politikos bei Finansų ekonomikos studijų programų akreditacija

2018 m. lapkričio 14-15 d. tarptautinė agentūra FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation, Vokietija) atliko ISM universiteto Ekonomikos, Ekonomikos ir politikos bei Finansų ekonomikos studijų programų išorinį ekspertinį vertinimą. Ekspertų grupę sudarė: Prof. Dr. Petra Jordanov, Prof. Dr. Jürgen Jerger, Prof. Dr. Tomas Kačerauskas, Robert Kotal ir Sarae El-Mourabit.

 

Ekspertai vizito metu susitiko su ISM universiteto socialiniais partneriais: studentais, dėstytojais, administracijos darbuotojais, institucijos partneriais, vertino universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemą, jos atitikimą kokybiniams ir kiekybiniams kriterijams, institucijos strateginį valdymą, mokslinę veiklą, sąlygų mokymuisi visą gyvenimą dermę su Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo nuostatomis, universiteto veiklos poveikį šaliai ir regionui.

 

Kviečiame susipažinti su oficialiomis FIBAA vertinimo išvadomis:

 

Ekonomika: Economics-Assessment-Report

 

Ekonomika ir politika: Economics-and-Politics-Assessment-Report

 

Finansų ekonomika: Financial-Economics-Assessment-Report

Inovacijų ir technologijų vadybos ir Švietimo lyderystės studijų programų akreditacija

2016 m. gruodžio 13-14 d. tarptautinė Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų grupė atliko ISM magistro studijų Inovacijų ir technologijų vadybos ir Švietimo lyderystės programų išorinį ekspertinį vertinimą. Ekspertų grupę sudarė: Prof. Dr. Csaba Forgacs, Prof. Dr. Pandelis Ipsilandis, Prof. Dr. Georgi Apostolov, Ugnė Bartašiūtė ir Eimantas Kisielius.

 

Ekspertai vizito metu susitiko su ISM universiteto socialiniais partneriais: studentais, dėstytojais, administracijos darbuotojais, institucijos partneriais, vertino universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemą, jos atitikimą kokybiniams ir kiekybiniams kriterijams, institucijos strateginį valdymą, mokslinę veiklą, sąlygų mokymuisi visą gyvenimą dermę su Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo nuostatomis, universiteto veiklos poveikį šaliai ir regionui.

 

Kviečiame susipažinti su oficialiomis SKVC vertinimo išvadomis:

 

Inovacijų ir technologijų vadyba: Innovation-and-Technology-Management-Assessment-Report

 

Švietimo lyderystė: Educational-Leadership-Assessment-Report

Finansų bakalauro studijų programos akreditacija

2014 m. balandžio 14 d. tarptautinė Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų grupė atliko ISM bakalauro studijų Finansų studijų programos išorinį ekspertinį vertinimą. Ekspertų grupę sudarė: Brian O‘Connor, prof. dr. Andreas Dietrich, prof. dr. Daniel Havran, Stasys Švagždys, Monika Kavaliauskaitė.

 

Ekspertai vizito metu susitiko su ISM universiteto socialiniais partneriais: studentais, dėstytojais, administracijos darbuotojais, institucijos partneriais, vertino universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemą, jos atitikimą kokybiniams ir kiekybiniams kriterijams, institucijos strateginį valdymą, mokslinę veiklą, sąlygų mokymuisi visą gyvenimą dermę su Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo nuostatomis, universiteto veiklos poveikį šaliai ir regionui.

 

Finansų studijų programa buvo akredituota šešeriems metams ir buvo įvertinta 23 balais iš 24.

 

Kviečiame susipažinti su oficialiomis SKVC vertinimo išvadomis: Finance-Assessment-Report

Tarptautinio verslo ir komunikacijos bakalauro studijų programos akreditacija

2013 m. lapkričio 13 d. tarptautinė Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų grupė atliko ISM bakalauro studijų Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programos išorinį ekspertinį vertinimą. Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programa akredituota šešeriems metams, t.y. buvo suteikta akreditacija be apribojimų.

 

Kviečiame susipažinti su oficialiomis SKVC vertinimo išvadomis: International-Business-and-Communication-Assessment-Report

Verslo vadybos ir analitikos, Vadybos, Tarptautinės rinkodaros ir vadybos studijų programų akreditacija

2021 m. – Tarptautinė rinkodara ir vadyba – Marketing_accreditation_2022

2013 m. – Verslo vadyba ir analitika – Akreditacija

2013 m.  – Vadyba – Akreditacija

2010 m. – Tarptautinė rinkodara ir vadyba –  International-Marketing-and-Management-Assessment