Ekonomika (dok.)

2011 metais ISM Vadybos ir ekonomikos universitete pradėta vykdyti ekonomikos doktorantūros programa.

Registruotis konsultacijai
ISM Ekonomikos doktoranturos virselis.

ISM Ekonomikos doktorantūra skirta ugdyti kompetencijas, leidžiančias identifikuoti aktualias ekonomines, finansines ir visuomenės problemas, atlikti kokybiškus tyrimus ir publikuoti jų rezultatus pripažintuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose.

Ištęstinės doktorantūros studijos suteikia galimybę profesinę karjerą derinti su doktorantūra. ISM doktorantūros studijas yra baigę vieni stipriausių šalies ekonomistų, tokie kaip dr. Nerijus Mačiulis, dr. Žygimantas Mauricas, dr. Vytautas Žukauskas ir kiti. Doktorantūros studijose įgytos žinios ir tyrimo įgūdžiai leidžia taikyti moksliniais tyrimais pagrįstus sprendimus profesinėje veikloje.

Doktorantai dalyvauja stažuotėse užsienio universitetuose ir tarptautinėse institucijose ir kartu su Ekonomikos mokslų daktaro diplomu turi galimybę gauti Europos Daktaro Sertifikatą (European Doctorate Certificate).

ISM doktorantų tyrimai apima tvarumo, pinigų politikos ir finansinio turto įvertinimo, ekonomikos sektorių tinklų analizės ir ekonomikos šokų sklidimo, šalių mokesčių konkurencijos ir įmonių mokesčių vengimo, robotizacijos, dirbtinio intelekto ir kitų technologijų poveikio finansų ir darbo rinkoms, finansų elgsenos, įmonių nemokumo ir kitų ekonomikos fenomenų pažinimą.

ISM ekonomikos doktorantūra vykdoma kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Mykolo Romerio universitetu.

Doktorantūros programa

Susipažink su studijų programa iš arčiau

Lietuvių kalba
Nuolatinės studijos: 4 metai, Ištęstinės studijos: 6 metai, Eksternu: iki 1 metų
Ekonomikos mokslų daktaras
Trumpai

Programos naudos

ISM web doktarantūros programų icons.
Naujų žinių kūrimas
Tai galimybė prisidėti prie ekonomikos mokslo pažangos
ISM web doktarantūros programų icons.
Asmeninis augimas
Išlavinsite gebėjimą taikyti pažangius tyrimų ir duomenų analizės metodus, kritinis ir analitinis mąstymas
ISM web doktarantūros programų icons.
Moksliniais tyrimais pagrįsti sprendimai
Mokslinai tyrimai daro įtaką visuomenei
ISM web doktarantūros programų icons.
Profesinė veikla grįsta mokslinėmis žiniomis
Tyrimų įgūdžiai pritaikomi profesinėje veikloje
Pijus Kruminas, ISM Universitetas, bakalauro studijos, Ekonomika ir Politika.
Žinojau tai, kad doktorantūros kursų dėstyti atvažiuoja ir itin aukšto lygio mokslininkai, kas labai svarbu augant kaip tyrėjui. Doktorantūros studijos parodė, kad pasirinkau tinkamai.
Dr. Pijus Krūminas
ISM dėstytojas

Mokomieji dalykai

Ekonometrika

Dalyko tikslas – praplėsti anksčiau įgytas regresinės analizės žinias apimant specialiuosius ekonometrikos skyrius, tokius kaip heteroskedastiškumas, autoregresija, multikolinearumas, fiktyvūs kintamieji. Taip pat susipažinti su simultaninių lygčių ir laiko eilučių modeliais.

Studijų forma: individualus darbas, konsultacijos ir egzaminas.

Mokslinio darbo metodologija

Mokslinio darbo metodologijos dalyko tikslas – supažindinti doktorantus su socialinių mokslų (ekonomikos; vadybos ir administravimo) tyrimų prasme ir turiniu; formuoti sampratas ir įgūdžius apie mokslinio darbo elementus, įvairių socialinių mokslų metodologijų integraciją; ugdyti praktinius socialinių tyrimų rašymo ir jų aprobavimo įgūdžius; pristatyti tyrėjo paskirtį ir veikimo metodus. Dalykas turėtų paskatinti akademinius ir tiriamuosius samprotavimus apie XXI šimtmetyje galimas ir tikėtinas mokslinio darbo raidos tendencijas.

Mokslinio darbo metodologijos kurse aptariama socialinių mokslų (ekonomikos; vadybos ir administravimo) kultūra, tyrimo metodologija ir metodika.

Išklausę dalyko kursą doktorantai galės vykdyti savarankiškus socialinius tyrimus, metodiškai pagrindžiant tyrimo logiką, procesą, metodus ir eigą. Taip pat įgis praktinių kompetencijų rašyti mokslinius straipsnius, disertaciją ir jos santrauką.

Šiuolaikinės ekonominės teorijos ir makroekonominė analizė

Dalyko tikslas – supažindinti su šiuolaikinėmis ekonomikos teorijomis, išnagrinėti jų raidą, įdiegti sugebėjimus savarankiškai analizuoti ir vertinti makroekonominius procesus remiantis moderniomis ekonomikos teorijomis.

Studijų formos: paskaitos ir seminarai

Tematika: šiuolaikinės ekonomikos teorijos (ŠET) ir makroekonominė analizė

Course syllabus

Aukštosios mokyklos didaktika

Dalykas skirtas analizuoti studijų turinio (curriculum) teorines koncepcijas, ypatingai akcentuojant aukštosios mokyklos didaktikos klausimus. Studijuodami šį modulį doktorantai susipažins su globalizacijos įtakojamomis švietimo kaitos tendencijomis, aukštojo mokslo įsijungimo į bendrąją ES švietimo erdvę nuostatas ir tikslus, teorinių ir praktinių studijų metu gilinsis į studijų turinio (curriculum) aukštojoje mokykloje projektavimo, organizavimo ir valdymo tendencijas, principus, pagrindines problemas bei kokybės parametrus, įgis didaktines kompetencijas, reikalingas pradedančiajam dėstytojui.

Mokslo filosofija ir metodologija

Kurso tikslas – filosofiškai, kritiškai atskleisti mokslo sąvoką, jos raidą, mokslo procesą ir jo įvairovės prielaidas, nagrinėti mokslo ir filosofijos santykį ontologiniu, epistemologiniu, metodologiniu ir paradigminiu požiūriais. Tuo tikslu nagrinėjamos šiuolaikinės mokslo filosofijos temos, svarbiausios XX-XXI a. mokslo filosofijos mokyklos, dabartinės tendencijos ir polemika. Kursas plėtoja istorinį, kritinį, dialektinį, hermeneutinį, fenomenologinį, analitinį, postmodernų ir kitus požiūrius į mokslo ir filosofijos sąveikas. Būdamas iš esmės filosofinio pobūdžio, kursas atskleidžia filosofinio tyrimo prasmę ir reikšmę disertacijos rašymui. Studijų formos: paskaitos, seminarai, savarankiškas studento darbas.

Naujausios doktorantų publikacijos

Priėmimas

Kvalifikaciniai reikalavimai

 • Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
 • Užsienio kalbų mokėjimas.
 • Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.

Internetinė paraiška

Kandidatai privalo pateikti internetinę paraišką https://my.ism.lt 

Priėmimui reikalingi dokumentai

 • Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse (prašymo forma)
 • Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami).
 • Dvi ekonomikos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos.
 • Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas).
 • Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis.
 • Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus (tyrimo projekto metodiniai reikalavimai).
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija.
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
 • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.

Mokslinio tyrimo projektas

Žemiau rasite galimas tematikas Lietuvių ir anglų kalbomis, bei galimus vadovus.

 • Mokesčių poveikis ekonomikai ir visuomenei. (Taxation effect on the economy and society). Vadovas: Assoc. prof. dr. Aras Zirgulis
 • Makrofinansų, monetarinės, fiskalinės politikos bei tvarumo veiksnių ekonomikoje moksliniai tyrimai
  (Research on Macro-Finance, Monetary, Fiscal Policy, and Sustainability Factors in the Economy). Vadovė: Prof. dr. Valdonė Darškuvienė
 • Mikroekonominiai organizacijų, verslo, rinkų ir jų dalyvių elgsenos tvarumo politikos kontekste moksliniai tyrimai. (Microeconomics Research on Behavior of Organizations, Businesses, Markets and their Participants and Sustainability Policy). Vadovė: Prof. dr. Valdonė Darškuvienė

Priėmimo datos

 • Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2023 06 01 – 2023 08 30
 • Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2023 09 01 – 2023 09 15
 • Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas) 2023 09 01 – 2023 09 15
 • Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2023 09 18
 • Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2023 09 19 – 2023 09 21
 • Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2023 09 22 – 2023 09 26
 • Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2023 09 27
 • Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2023 09 28 – 2023 09 29

Priėmimo taisyklės

Stojamoji studijų įmoka

Stojamoji studijų įmoka yra 150 €. Stojamoji studijų įmoka sumokama pagal ISM Mokėjimų už universiteto paslaugas tvarką, pildant nustatytos formos mokesčio kvitą.

 

Stojamosios studijų įmokos mokėjimo duomenys:

Įmokos kodas: 190 Studijų kodas: 140 Mokėtojo kodas: 11999998

Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Adresas: Gedimino pr. 7, Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas / PVM kodas.: 111963319 / LT119633113

Bankas: Luminor Bank AS

Sąskaitos Nr.: LT574010049500436891

SWIFT: AGBLLT2X

Suma: 150 € (jei mokama tik stojamoji studijų įmoka)

Studijų kaina

 • 5794,5 EUR (nuolatinės studijos, 4 metai);
 • 3863 EUR (ištęstinės studijos, iki 6 metų).

*Semestro kaina

Stipendijos, disertacijų gynimas ir doktorantūros komitetas

Valstybės studijų stipendija nuolatinėms studijoms

Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (pirmųjų metų doktorantams – 931 EUR/mėn.; antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 1078 EUR/mėn.) išmokėti. Sprendimas dėl stipendijų skyrimo priimamas konkursinės komisijos posėdžio metu, įvertinus kandidato konkursinio balo rezultatus.

ISM absolvento studijų nuolaida

Doktorantūros studijų studentams, kurie yra ISM bakalauro, Tarptautinės magistrantūros arba Vadovų magistrantūros studijų absolventai yra suteikiama ISM absolvento studijų nuolaida. Nuolaidos dydis yra 30 % mokamos viso studijų laikotarpio studijų kainos. Taip pat nuolaida teikiama aukštą konkursinį balą priėmimo metu gavusiems doktorantams.

Disertacijų gynimas

Doktorantas gali teikti ginti disertaciją, kai:

 • išlaiko visus doktoranto programoje numatytus egzaminus;
 • svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip 2 straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, arba mokslinėje monografijoje;
 • pristato tyrimų rezultatus ne mažiau 2 tarptautiniuose moksliniuose renginiuose (konferencijose, seminaruose);
 • yra įvykdęs akademinę praktiką.

Ekonomikos mokslo krypties reglamentas iki 2017 m.
Ekonomikos mokslo krypties reglamentas nuo 2017 m.
Ekonomikos mokslo krypties reglamentas nuo 2020 m.

Doktorantūros komitetas

Doktorantūros komitetas:

tvirtina disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso bei priėmimo į doktorantūrą atviro konkurso sąlygas ir tvarką; vykdo disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atranką; vykdo priėmimą į doktorantūrą; svarsto ir teikia tvirtinti doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų kandidatūras; tarpininkauja, kad būtų paskirti konsultantai; svarsto prašymus dėl mokslinio vadovo ar konsultanto keitimo; tvirtina Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijų programą ir jos pakeitimus, doktorantų darbo planus, egzaminų komisijas; teikia išvadas dėl doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo planų ir jų vykdymo; doktoranto darbo plano terminų atidėjimo; vykdo doktorantų atestaciją; užtikrina mokslo doktorantūros sėkmingą eigą ir rūpinasi jos lygio kėlimu; įvertina parengtas daktaro disertacijas; sudaro gynimo tarybas.

Ekonomikos programos doktorantūros komitetas:

 • Prof. dr. Vilija Aleknevičienė – VDU
 • Doc. dr. Aušra Pažėraitė – VDU
 • Prof. dr. Kristina Levišauskaitė – VDU
 • Prof. dr. Violeta Pukelienė – VDU
 • Prof. dr. Vlada Vitunskienė – VDU
 • Prof. dr. Ričardas Krikštolaitis – VDU
 • Doc. dr. Mindaugas Butkus – VDU
 • Prof. dr. Ilona Bučiūnienė – ISM
 • Prof. dr. Valdonė Darškuvienė – ISM
 • Prof. dr. Eglė Kazlauskienė – MRU
 • Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė – MRU
 • Prof. dr. Zita Tamašauskienė – VU
 • Prof. dr. Daiva Beržinskienė-Juozaitienė – VU
Konsultacija

Svarstai apie studijas?

Registruokis konsultacijai ir atsakysime į visus tavo klausimus! O gal jau pasirinkai studijų programą? Tada pateik paraišką internetu.
Kontaktai
Prof. dr. Ilona Bučiūnienė
Doktorantūros studijų dekanė
+370 5 212 3960 ilona.buciuniene@ism.lt
Ugnė Gervickaitė
Doktorantūros studijų vadovė
+370 612 59672 ugne.gervickaite@ism.lt