STEP UP projektas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas resursų stokojančių viešojo administravimo subjektų vadovams įgauti vadybinių (strateginio valdymo, finansų, projektų, rinkodaros, procesų, žmogiškųjų išteklių valdymo, skaitmeninės transformacijos, lyderystės ir pan.) žinių, kurios leistų efektyviau valdyti organizacijas, įtraukti darbuotojus bei įgalinti pokyčius konkrečioje įstaigoje ar sektoriuje.

 

Projekto svarba

Priėmimas

 • prašymas studijuoti pateikiamas 2021 10 11 – 2022 01 14
 • motyvaciniai pokalbiai, pagrindinis priėmimas 2022 01 16 – 2022 01 21
 • apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2022 01 24 – 2022 01 25
Studentų priėmimas į 2022 m. pavasario studijų semestrą pagal STEP UP 2 programą vyks iki 2022 m. sausio 31 dienos.

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas bet kurioje studijų kryptyje (šakoje);
 • ne mažiau kaip 3 metai darbinės patirties viešojo administravimo ūkio subjektuose;
 • intermediate (B1) arba aukštesnio lygio anglų kalbos žinios.

Plačiau apie STEP UP 2 projekto priėmimo sąlygas ČIA.

 • kandidatai pildo dalyvavimo projekte registracijos formą
 • kandidatai pildo bendrą stojimo formą esančią sistemoje
 • reikalingi dokumentai sukeliami į sistemą: https://my.ism.lt. Prieš keliant dokumentus rekomenduojame pažiūrėti video
 • dalyvaujama motyvaciniame pokalbyje

 • motyvacinis laiškas;
 • bakalauro/magistro diplomas ir priedas;
 • 1 rekomendacija;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • notaro tvirtintas diplomo ir jo priedėlio vertimas (tik stojantiesiems, kurie įgijo išsilavinimą užsienio mokymo įstaigose);
 • studijų kokybės vertinimo centro pažyma (tik stojantiesiems, kurie įgijo išsilavinimą užsienio mokymo įstaigose);
 • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
 • pavardės keitimo dokumentas (tik tiems, kurių pavardė asmens tapatybės dokumente ir išsilavinimo diplome nesutampa).

Paraiškas gali teikti viešojo administravimo subjektai, kuriems viešojo administravimo įgaliojimai suteikti: įstatymu, tiesiogiai taikomu ES teisės aktu, ratifikuota LR tarptautine sutartimi ar įstatymų įgaliotos valstybės ar savivaldybės institucijos priimtu teisės aktu, kai tame teisės akte nurodomas konkretus veikiantis ar numatomas steigti viešojo administravimo subjektas.

Taigi paraiškas gali teikti viešojo administravimo subjektai, kurie įstatymų numatyta tvarka yra įgalioti atlikti viešojo administravimo funkcijas. Jeigu nėra įstatymo, kuriame nurodyta, kad atitinkama institucija atlieka viešojo administravimo funkcijas, tuomet tai nėra viešojo administravimo subjektas.

Pavyzdžiui:

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba – viešojo administravimo subjektas.

Tai, kad Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba yra viešojo administravimo subjektas, nurodyta LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 12 str.:

„Visuomenės sveikatos priežiūros viešąjį administravimą pagal savo kompetenciją vykdo Vyriausybė, ministerijos, Vyriausybės įstaigos, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos.“

Sąvokos:

Viešojo administravimo subjektas – viešasis juridinis asmuo, kolegiali ar vienasmenė institucija, neturinti juridinio asmens statuso, įstatymų nustatytą specialų statusą turintis fizinis asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą.

Viešojo administravimo subjektų sistemą sudaro valstybinio administravimo subjektai, regioninio administravimo subjektai ir savivaldybių administravimo subjektai.

Valstybinio administravimo subjektai yra kolegialios ar vienasmenės valstybės institucijos, biudžetinės įstaigos, išlaikomos iš valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų: Lietuvos bankas, Lietuvos kariuomenė, įstatymų nustatytą specialų statusą turintys fiziniai asmenys, asociacijos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos –, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą.

Regioninio administravimo subjektai – regionų plėtros tarybos.

Savivaldybių administravimo subjektai yra kolegialios ar vienasmenės savivaldybių institucijos, biudžetinės įstaigos, išlaikomos iš savivaldybės biudžeto asignavimų, valstybės politikai, savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė, įgalioti atlikti viešąjį administravimą.