Etikos komisija

Mūsų misija

ISM Etikos komisija pagal ISM Etikos kodeksą yra įgaliota šviesti mūsų bendruomenę akademinės etikos ir sąžiningumo srityje bei užtikrinti šių principų laikymąsi.

Sudėtis

Etikos komisijos nariai yra savanoriai, dirbantys nemokamai, kuriuos kas dveji metai renka ISM bendruomenė balsų dauguma. Jį sudaro šeši ISM personalo nariai, o kiekvieną narį renka jų kolegos: du nariai yra akademikai, du nariai yra administratoriai ir dar du nariai – studentai. Komisijos pirmininką slaptu balsavimu renka naujai išrinkti komisijos nariai ir jis eina šias pareigas per visą komisijos dvejų metų kadenciją.

Šiuo metu komisijos nariai yra:

  • Dr. Irina Liubertė (pirmininkė)
  • Dr. Olga Štangej
  • Jolita Butkienė
  • Audrius Steponėnas
  • Mingailis Bajorinas
  • Valdas Kupčinskas (studentas)
  • Jonas Lazauskas (studentas)

Steigimo dokumentai

Komisijos kompetencijos, įgaliojimai ir veiklos buvo nustatyti dviem rektoriaus įsakymais:

Mūsų neutralumas

Komisija, siekdama veiksmingai vykdyti savo tikslą, turi būti neutrali, nes jai priskiriamos dvi pagrindinės pareigos: viena – Bendruomenei ir viena – Komisijos nariams.

Nepriklausomybė: Komisija turi būti nepriklausoma, tai reiškia, kad jai reikalingos institucinės garantijos ar apsaugos priemonės, leidžiančios Komisijai būti laisva nuo išorės spaudimo priimant sprendimus.

Nešališkumas: Komisija savo sprendimus turi priimti nešališkai, tai reiškia, kad jos sprendimai ir svarstymai turi būti objektyvūs ir be nusistatymų, kurios nors šalies atžvilgiu.

Mūsų veikla

Komisija turi penkias pagrindines funkcijas: 1. Skatinti bendruomenės įsipareigojimus etikos normoms ir klausimams; 2. Organizuoti renginius, kurių tikslas – šviesti bendruomenę apie mūsų institucijai ir veiklai tinkamus etikos standartus; 3. Išlaikyti etinę kultūrą universitete; 4. Pradėti tobulinti orientuotą etikos kodekso peržiūrą; 5. Išnagrinėti etinio nusižengimo atvejus ir Bendruomenės narių etikos kodekso pažeidimus ir, kai reikia, nustatyti sankcijas.

Kaip mes nusprendžiame, kuriuos atvejus reikia ištirti

Deja, kartais Bendruomenės nario prašoma atsiskaityti už savo elgesį atsižvelgiant į etikos kodeksą. Komisija nagrinėja tokius atvejus, kai bet kuris Bendruomenės narys pateikia rašytinį pareiškimą dėl etikos kodekso pažeidimo. Kai Komisija gauna tokį rašytinį pareiškimą, Komisija laiko, kad jis yra konfidencialus, t. y. Komisija privalo užtikrinti, kad bet kokia informacija apie asmenį (-is), kuris (-ie) parašė pareiškimą, nebūtų viešai paskelbta (t. y. informatorių apsauga).

Kaip mes priimame savo sprendimus

Visi mūsų sprendimai, kad ir kokie jie būtų, yra kruopščiai svarstomi ir demokratiškai priimami. Bent pusė komisijos narių turi susitikti ir ilgai diskutuoti kiekvienu klausimu ir vėliau priimti sprendimus balsų dauguma. Jeigu balsų skaičius yra lygus, pirmininko balsas yra lemiamas.

Akademinė laisvė

Etikos komisija laikosi nuomonės, kad akademinė laisvė yra pagrindinis universiteto gyvavimo principas. Taigi, Komisija yra ryžtingas akademinės laisvės gynėjas ir šalininkas. Daugiau apie tai, kaip mes aiškiname akademinę laisvę, galite rasti čia.

Kaip galite susisiekti su mumis

Komisija aktyviai stengiasi šviesti mūsų bendruomenę apie mūsų kolektyvinius ir individualius įsipareigojimus laikytis etiško elgesio. Džiaugiamės galėdami aptarti bet kokius klausimus ar klausimus, kurie gali kilti mūsų bendruomenės nariui, ir mes greitai atsakysime į jūsų elektroninius laiškus, kuriuos galite siųsti:

Mes taip pat raginame bet kurį mūsų bendruomenės narį pranešti apie visus etinio nusižengimo atvejus. Komisija laikys jūsų pranešimą konfidencialiu, t. y. Komisija privalo užtikrinti, kad bet kokia informacija apie asmenį (-is), kuris (-ie) parašė pranešimą, nebūtų viešai paskelbta (t. y. informatorių apsauga). Norėdami tai padaryti, užpildykite šią formą ir pateikite kartu su visais svarbiais patvirtinamaisiais dokumentais.