Erikos Tauraitės-Kavai daktaro disertacijos gynimas
2021/08/31 / 14:00 - 16:00 Microsoft Teams
2021/08/31 / 14:00 - 16:00
Microsoft Teams

Rugpjūčio 31d. Erika Tauraitė-Kavai apgynė disertaciją „DARBAS SU IŠORINĖMIS ŽINIOMIS ATVIROSIOSE INOVACIJOSE IR (NE)ŽINOJIMO PROCESAS“.

Erikos Tauraitės-Kavai disertacijai vadovavo Prof. dr. Aldas P. Kriaučiūnas (Purdue universitetas, JAV, socialiniai mokslai, vadyba – S 003). Mokslinės konsultantės: Soc. prof. dr. Irina Liubertė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba S 003); Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S007)

Daktaro disertacija buvo ginama viešame Vadybos mokslo krypties tarybos posėdyje 2021 m. rugpjūčio 31 d., 14:00 val. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, 310 aud., Arklių g. 18, Vilniuje, Lietuvoje.

Apie daktaro disertaciją:

Inovacijos yra plačiai pripažįstamos kaip technologinių ir socialinių pokyčių variklis ir yra dažnai tiriamos, tačiau naujovių kūrimo procesai dar nėra pilnai ištirti. Disertacijoje atveriama aukštųjų technologijų inovacijos komandų darbo su gaunamomis žiniomis „juodoji dėžė“ atvirų inovacijų kontekste, aprašomos ir išanalizuojamos inovacijų komandų žinių praktikos ir procesai, taikomi kuriant technologines inovacijas. Taip pat nustatomi ir išanalizuojami inovacijų komandų žingsniai, kurių pagrindu sukuriamas inovacijų komandos darbo su nežinojimu veiksmų modelis. Naujasis nežinojimu grįstas modelis, taip pat atskleidžia komandinio lygio išorinių žinių įgijimo praktiką. Tyrimas papildo OI literatūrą nauja žinių kaip praktikos epistemologijos perspektyva. Tyrimui pasirinkta indukcinis požiūris bei empirinė kokybinė metodika, grįsta atvejo analize ir konstruktyvistine grindžiamąja teorija. Renkant duomenis buvo stebimos dvi Lietuvos aukštųjų technologijų įmonių inovacijų komandos. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad inovacijų komandos, plėtodamos technologines inovacijas, nuolat susiduria su nežinomumais ir, norėdamos išspręsti jų keliamus iššūkius, veikia pasitelkdama nežinojimo veiksmų seką, kurios padedamos komandos įgyja naujas (už organizacijos ribų sukurtas) žinias būtinas technologijos vystymui. Tyrimas taip pat atskleidė požiūrio bei motyvacijos konfliktą įmonėse, kur vadovybė nuolat siekia sumažinti nežinomumą ir vertina jį kaip riziką, o inovacijų komandos jautėsi motyvuotos darbu su nežinomumu bei aktyviai tokias veiklas rinkdavosi. Ši prieštaringa motyvacija, o taip pat nežinojimo veiksmų modelis bei nežinomumo vedantysis vaidmuo nebuvo anksčiau teoriškai aptarti inovacijų literatūroje. Tyrimas kviečia išplėsti OI modelius, papildant juos nežinojimo veiksmų modeliu atskleidžiančiu įgyjamų žinių procesą.

Gynimo taryba

Pirmininkė:

Prof. dr. Ilona Bučiūnienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

Nariai:

Prof. dr. Jannis Angelis (KTH Danijos karališkasis technologijų institutas, Švedija, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

Prof. dr. Giedrius Jucevičius (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

Prof. dr. Vida Škudienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

Anotacija

Su disertacija galima susipažinti Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bibliotekoje.