MODULIO ANOTACIJA

Šiandieninių organizacijų realybė yra neatsiejama nuo sparčios kaitos, todėl konkurencingos organizacijos yra tos, kurios geba sėkmingai veikti neapibrėžtumo aplinkybėmis, numatyti pokyčius, tinkamai reaguoti, lanksčiai prisitaikyti, o esant nepalankiems iššūkiams ar sukrėtimams – greitai atsitiesti. Galiausiai, atsparesnės organizacijos geba kurti vertę santykinai nepriklausomai nuo trikdžių bei pasitelkti pokyčius konkurenciniam pranašumui pasiekti ar sustiprinti.

Į atsparumo stiprinimą nukreiptas vadovavimas siekia užtikrinti tiek efektyvią kasdienę veiklą, tiek ir ilgalaikius rezultatus, paremtus nenutrūkstamu vertės kūrimu. Taigi, vystydami ir kultivuodami atsparumą, vadovai padeda organizacijai persiorientuoti iš efektyvumo trumpuoju laikotarpiu į ilgalaikį konkurencingumą ir pasiruošti ateities iššūkiams.

Ilgainiui, atsparesnės organizacijos tvariau veikia jas supančioje ekosistemoje, kurios dalyviai yra neišvengiamai vieni nuo kitų priklausomi, ir tampa patrauklesnėmis bei patikimesnėmis suinteresuotoms šalims, įtraukiant akcininkus ir investuotojus, klientus, partnerius.

 

ISM Organizacijų atsparumo modulio apima (bet neapsiriboja) šiais pagrindiniais klausimais:

 • Kas yra organizacijos atsparumas ir ką jis reiškia vadovui-lyderiui?
 • Kokie bruožai ir veiksniai skiria atsparesnes organizacijas nuo kitų ilguoju laikotarpiu?
 • Kokios strategijos ir praktikos gali talkinti vadovui siekiant atsparios organizacijos?
 • Kaip diegti ir vystyti atsparumą asmeniniu, grupės, organizacijos ir jos ekosistemos lygmenimis?
 • Kaip įveiklinti organizacijos atsparumą trumpuoju (sukrėtimų ir krizių) bei ilguoju laikotarpiais?

Orientuojantis į vadovo vaidmenį organizacijoje, pagrindines kompetencijas ir paveikias praktikas vystant atsparumą, pagrindiniai modulio metu nagrinėjami pjūviai apima organizacijos elgseną, lyderystę, strategiją, ir organizacijos kultūrą.

 

Modulio metu:

 • Ugdysite gebėjimą analizuoti organizaciją iš atsparumo perspektyvos per individualų, grupinį, organizacijos ir ekosistemos lygmenis
 • Nagrinėsite organizacijų atsparumo vystymo praktikas
 • Formuosite savo organizacijos atsparumo didinimo planą ir palaikomąsias priemones bei praktikas

 

 Taikydami įgytas žinias praktikoje, modulio metu trijų-keturių žmonių grupės atlieka tiriamąjį (konsultacinį) projektą, kurio metu rengia organizacijos atsparumo vystymo planą.

 

Modulis skirtas jums, jeigu:

 • Ieškote atsakymų, kaip išsaugoti organizacijos veiklą nuolatinės kaitos, nestabilumo ar krizės sąlygomis
 • Organizacijos gebėjimą įveikti krizę suprantate kaip nepakankamą sėkmės rodiklį ilguoju laikotarpiu
 • Siekiate, kad organizacija būtų atspari ne tik rytojaus pokyčiams ar krizėms, bet ir tolimoje ateityje
 • Siekiate savo organizacijoje diegti ir stiprinti proaktyvumo kultūrą

 

Baigę modulį vadovai gebės strategiškai ruošti organizaciją nenutrūkstamai veiklai, ateities pokyčių ir nuolatinės kaitos sąlygomis, suvokdami savo vaidmenį ir bendradarbiaudami organizacijos viduje bei išorėje.