Meniu

Tyrėjams

ISM tyrėjai – reiškia bet kurį asmenį, kuris atlieka mokslinius tyrimus ISM, tačiau visų pirma tai taikoma fakulteto nariams, kurie profesionaliai atlieka tyrimus ir juos publikuoja bei, priklausomai nuo pareigų,  turi konkrečią atsakomybę, paprastai vadinamą tyrimų etika ir tyrimų principingumu.

 

Tyrimų etikos principai

JK tyrimų sąžiningumo tarnybos „Tyrimų praktikos kodeksas“, galbūt svarbiausias Europos vadovas, aprašo tyrimų etikos principus:

“Organizacijos ir tyrėjai turėtų laikytis šių principų, kuriuose išdėstytos su tyrimais susijusios atsakomybės ir vertybės. Nors kai kurie elementai gali atrodyti savaime suprantami, o kai kurie iš dalies sutampa, šiais principais siekiama paskatinti visus tyrime dalyvavusius asmenis atsižvelgti į platesnes savo darbo pasekmes ir kritiškai įsitraukti į praktinius, etinius ir intelektualinius iššūkius, kurie būdingi siekiant tyrimų rezultatų, bet nevertinti šio tyrimo kodekso kaip dar vienos procedūros, kurios reikia laikytis.

Kompetencija:

Organizacijos ir tyrėjai, vykdydami mokslinius tyrimus, turėtų siekti tobulumo ir stengtis pateikti ir skleisti aukščiausios kokybės darbus. Šis kodeksas, jo principai ir standartai skirti šiems tikslams paremti.

Sąžiningumas:

Organizacijos turėtų stengtis sukurti ir palaikyti tyrimų kultūrą, kuri puoselėja ir palaiko tyrimų sąžiningumą. Tyrėjai turėtų būti sąžiningi savo ir kitų tyrimų atžvilgiu. Jie turėtų padaryti viską, kad būtų užtikrintas duomenų ir rezultatų tikslumas, pripažinti kitų indėlį ir nesielgti netinkamai bei neslėpti netinkamo elgesio faktų.

Principingumas:

Organizacijos ir tyrėjai privalo laikytis visų teisinių ir etinių reikalavimų, susijusių su jų studijų sritimi. Jie turėtų pranešti apie galimus ar esamus interesų konfliktus, susijusius su tyrimais, ir prireikus imtis priemonių jiems išspręsti.

Bendradarbiavimas:

Organizacijos ir tyrėjai turėtų skatinti atvirus idėjų, tyrimų metodų, duomenų ir rezultatų mainus ir jų aptarimą, tikrinimą ir debatus, atsižvelgiant į visus konfidencialumo aspektus.

Atskaitomybė:

Organizacijos ir tyrėjai turėtų pripažinti, kad dirbdami ir vykdydami savo veiklą jie yra atskaitingi plačiajai visuomenei ir turėtų atitinkamai elgtis. Jie turėtų užtikrinti, kad visi atlikti tyrimai atitiktų visus su projektu susijusius susitarimus, sąlygas ir užtikrintų tinkamą valdymą ir skaidrumą. Tyrėjai turėtų vadovautis bet kurių savo srities profesinių organizacijų reikalavimais ir gairėmis. Mokslininkai, kurie yra reglamentuojamos profesijos nariai, privalo laikytis jų profesiją reglamentuojančios įstaigos reikalavimų ir nurodymų.

Mokymas ir įgūdžiai:

Organizacijos turėtų suteikti savo tyrėjams mokymosi ir tobulėjimo galimybes, taip pat reikalingus išteklius, kad jie galėtų atlikti tyrimus pagal reikiamus standartus. Jos turėtų padėti tyrėjams nustatyti nepatenkintus mokymosi ir tobulėjimo poreikius. Tyrėjai turėtų užtikrinti, kad siūlomoje tyrimų grupėje arba bendradarbiaudami su atitinkamų sričių specialistais jie turėtų reikiamus įgūdžius, išsilavinimą ir išteklius tyrimams atlikti, ir praneštų apie visus nepatenkintus poreikius ir juos išspręstų.

Sauga:

Organizacijos ir tyrėjai turėtų užtikrinti visų tyrime dalyvaujančių asmenų orumą, teises, saugą ir gerovę ir vengtų nepagrįstos rizikos ar žalos tyrimų subjektams, pacientams, dalyviams, tyrėjams ir kitiems asmenims. Jie turėtų pranešti ir spręsti bet kokius susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su tyrime dalyvaujančių asmenų orumu, teisėmis, saugumu ir gerove. Tyrimai turėtų būti pradėti ir tęsiami tik tuo atveju, jei numatoma nauda pateisina su tuo susijusią riziką.”

 

Šaltiniai

Komisija mano, kad nepaprastai svarbu, kad ISM tyrėjai nuolat mokytųsi ir laikytųsi tyrimų etikos bei sąžiningumo principų. Nors tai sudėtingas ir dinamiškas atsakomybės komplektas, Komisija pataria ISM tyrėjams susipažinti su šiais šaltiniais ir dažnai į juos atsižvelgti.

 • Publikavimo etikos gairės parengtos susisteminus gaires, kurias paskelbė Publikavimo etikos komitetas, Mokslo redaktorių taryba, tarptautiniu mastu pripažinti leidėjai ir atitinkamoms mokslo kryptims atstovaujančios asociacijos.
 • Europos mokslinių tyrimų principinio elgesio kodeksą sukūrė Visos Europos akademijos (ALLEA) ir Europos mokslo fondas (ESF). “Tai yra „gyvas” dokumentas, kuris bus peržiūrimas kas trejus – penkerius metus ir prireikus tikslinamas atsižvelgiant į kylančius poreikius, kad jis galėtų ir toliau tarnauti mokslo bendruomenei kaip geros tyrimų praktikos pagrindas. Dabartinę peržiūrą lėmė pokyčiai, tarp kurių: Europos mokslinių tyrimų finansavimas ir reguliavimo aplinka; institucinės atsakomybės; mokslinė komunikacija; peržiūros procedūros; atvirosios prieigos leidyba; saugyklų naudojimas; bei socialinės žiniasklaidos naudojimas ir piliečių dalyvavimas tyrimuose. ALLEA nuolatinės mokslo ir etikos darbo grupės inicijuota peržiūra apėmė plačias viešųjų ir privačiųjų Europos mokslinių tyrimų suinteresuotųjų šalių konsultacijas, kad būtų užtikrinta bendros nuosavybės prasmė.”
 • JK tyrimų principingumo tarnyba (UKRIO) yra nepriklausoma įstaiga, „teikianti ekspertų patarimus ir gaires dėl tyrimų atlikimo“. Komisija rekomenduoja šiuos UKRIO paskelbtus šaltinius:

 

 • Belmonto ataskaita yra vienas iš pagrindinių etikos veikalų biomedicinos ir elgesio tyrimų, kurie apima žmones, srityje. ISM tyrinėtojams ypač įdomūs bus elgesio tyrimų skyriai. Ataskaitoje nagrinėjami šie ISM tyrimų sritims svarbūs klausimai:
   
  • rizikos ir naudos kriterijų įvertinimo vaidmuo nustatant tyrimų, susijusių su žmonėmis, tinkamumą;
  • atitinkamos žmonių atrankos dalyvavimo tokiuose tyrimuose gairės; ir 
  • informuoto sutikimo pobūdis ir apibrėžimas įvairiose tyrimų aplinkose.

 

Ekonominių ir socialinių tyrimų taryba (ESRC) yra didžiausia JK organizacija, tirianti ekonominius ir socialinius klausimus, pateikianti puikią tyrimų etikos sistemą, kuri „padeda apsvarstyti etikos problemas viso projekto gyvavimo ciklo metu ir apima informaciją bei gero tyrimų atlikimo ir valdymo gaires.”