Meniu

ISM bendruomenei

Šalia mūsų universiteto etinių įsipareigojimų, kylančių iš mūsų kaip universiteto statuso ir akademinės praktikos vietos, ISM taip pat paprasčiausiai yra darbo vieta. Etikos komisija siekia užtikrinti, kad ISM taptų darbo vieta, kurioje paisoma etikos kultūros, o keliuose ISM etikos kodekso įstatuose kalbama būtent apie tai. Tarp jų yra:

  • Tarpasmeniniai santykiai tarp ISM bendruomenės narių turi būti grindžiami pagarba, geranoriškumu, nešališkumu, žodžio laisve, nediskriminavimu ir akademiniu solidarumu bei turi būti nukreipti į mokymo, mokymosi ir tyrimų kokybės bei kūrybinės atmosferos užtikrinimą.
  • ISM bendruomenės nariai privalo užtikrinti universiteto ir jo suinteresuotųjų šalių konfidencialios informacijos saugumą. Konfidenciali universiteto informacija, kuri nėra viešai skelbiama, yra informacija apie universiteto turtą ir finansines operacijas bei duomenys apie universiteto akcininkus, klientus ir ISM bendruomenės narius.
  • Bet koks tiesioginis ar netiesioginis pasiūlymas priimti ar įteikti dovaną už numatomą ar reikalaujamą paslaugą ar įsipareigojimą, dėl kurio kyla asmeninių ir universiteto interesų konfliktas, laikomas kyšiu ir nepriimtinas.

ISM bendruomenės narių santykiai grindžiami bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Neakademinių ir ne darbo įsipareigojimų vykdymas gali išprovokuoti interesų konfliktą; todėl darbo vietoje reikia vengti dviprasmiškų santykių.